Quyết định số 3502/QĐ-BYT, ngày 18/9/2008 của Bộ Y tế

Ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008

BỘ Y TẾ

Số: 3502/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008.

Điều 2. Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008 sẽ áp dụng để tổ chức kiểm tra các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến Trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Bộ, Ngành quản lý.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008, theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?