<a href="/m/gia-tri-tho-xuan-duong/tho-xuan-duong-nay/ke-thua-the-manh-nam-y" title="Kế thừa truyền thống Nam y" rel="dofollow">Kế thừa truyền thống Nam y</a>
Bài thơ của một gia đình bệnh nhân ở Long Biên, Hà Nội làm gửi tặng Nhà thuốc Thọ Xuân Đường mang đầy ý nghĩa...