<a href="/m/luat-le-am-duong/ly-luan-yhct" title="Lý luận YHCT" rel="dofollow">Lý luận YHCT</a>
Con người với tự nhiên và xã hội luôn mâu thuẫn nhưng lại thống nhất với nhau, thông qua sự thích nghi, cải tạo hoàn ...