Khấn lễ chùa

Nam mô Thương Thường trụ Phật Nam mô Thập phương thường trụ Pháp Nam mô Thập phương thường trụ Tăng Nam mô bản xứ thích ca Mân ni Phật Nam mô cực lạc thế giới A di đà Phật Nam mô dương Lai hạ sinh Di lạc Tôn Phật Nam mô thập phương Tam thế Nhất Thiết

Chư Phật nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát
Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát
Nam mô Đại bi quan thế âm Bồ Tát
Nam mô Đại lực đại thế chi Bồ Tát
Nam mô Đại nguyên Đại tạng Vương Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ Tát
Nam mô Hộ pháp Chư thiện Bồ Tát
Nam mô già Tam thánh chúng Bồ Tát

Nay nhân ngày ...tháng ...năm...
Con lạy tứ vị chầu bà
Tam hòa Thánh mẫu
-Đệ nhất Thượng thiên
-Đệ nhị Thượng ngàn
-Đệ tam Thoải phủ
Con lạy năm dinh quan lớn
Mười dinh các quan
Con lạy thập nhị tiên cô
Thập nhị Thánh cậu
Con lạy Trần triều hiển thánh
Hưng Đạo Đại Vương
Nay nhân ngày ... tháng ...năm...
Tín chủ con: Tên họ , vợ chồng...
Ngụ tại ... số nhà
Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu
Mang miệng đến tâu
Mang đầu vọng bái
Chắp tay con vái
Trước cửa Tam tòa
Lòng con tha thiết
Cầu xin Thánh Mẫu
Cùng cô cùng cậu
Rũ lòng thương xót
Trước sau như một
Đội đức từ bi
Lầm lỗi điều gì
Xin Mẫu đại xá
Phù cho tất cả
Con cháu khang ninh
Tỏ đức hiếu sinh
Anh linh Thánh Mẫu Cứu khổ trừ tai
Tiến phúc tăng tài
Xin ngài chứng giám . Nam mô A di đà Phật. 3 lần

 

Theo: kythu.net


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

1
Bạn cần hỗ trợ?