Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chứng loạn dưỡng cơ mặt - vai - cánh tay
Chứng loạn dưỡng cơ mặt - vai - cánh tay (Fazioscapulohumeral Dystrophy) thường được viết tắt là (FSHD), là một dạng loạn dưỡng cơ di truyền phổ biến ...