ẢNH TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ THỌ XUÂN ĐƯỜNG

Ảnh truyền thống lịch sử Thọ Xuân Đường

Việt Nam Bách Y Đồ (100 Thầy Thuốc và Ngự Y Nổi Tiếng việt Nam Có 3 Ngự Y Họ Phùng (Thọ Xuân Đường))

Sách sơ thảo lịch sử YHCT Việt Nam viết về các Ngự Y Họ Phùng

              

Thơ thư pháp của đại đức Thích Chỉnh Tuệ tặng Thọ Xuân đường 

Bài vị các Lương y họ Phùng

           

Bia đá cổ nhà thờ họ Phùng

Đũa kim giao Vua Quang Trung
ban cho Ngự Y Triều Lê

Lễ tổ họ Phùng

    

Gia phả cố họ Phùng

Sách thuốc cổ 

Sách sơ thảo lịch sử y học cổ truyền Việt Nam
viết về các Ngự Y Họ Phùng

 

 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986