Y văn cổ Việt Nam

Theo sơ thảo lịch sử y học cổ truyền Việt Nam, đây là những tài liệu đông y quý báu của dân tộc ta.  Đó là những áng Y văn cổ Việt Nam.

Y VĂN CỔ VIỆT NAM

 

Ấu ấu tu tri của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Bách bệnh cơ yếu của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Bách gia trân tàng của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Bản thảo thực vật của Nguyễn Công Bảo 

Bản thảo thực vật toản yếu của Phan Phù Tiên (Thế kỷ 17)

Bào chế Đông dược của Phó Đức Thành (1968)

Bảo anh lương phương của Nguyễn Trực (1455)

Bảo sinh diên thọ toản yếu của Đào Công Chính ( 1670 )

Bảo thai chủng tử quốc âm toản yếu của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Bí phương tập nghiệm của Lê Tư Tuỳ (1906)

Cao đơn hoàn tán vạn linh đan của Nguyễn Đạo An (1649)

Châm cứu tân soạn của Hoàng Thị

Châm cứu thủ huyệt đồ của Lý Công Tuấn (1695)

Châm cứu tiệp hiệu của Vũ Toàn Trai (1515)

Châm cứu tiệp hiệu diễn ca của Nguyễn Đại Năng

Châm cứu tiệp hiệu pháp của Lý Công Tuấn (1695)

Cương mục yếu ước chân kinh diệu luân của Chưởng Viện Thái Y (1774)

Cứu pháp tinh vi của Lê Trác Như (1805)

Dược phẩm vị yếu của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Dược tính ca quát  của Tạ Đơn Thành (1890)

Đạo lưu dư vân của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Đậu khoa của Trần Đức Hinh (1869)

Đậu xuất tề quan hình sát sắc dụng dược của Trần Ngự Y (1790)

Điềm trai môn tạp bệnh chứng toát yếu của Bùi Thúc Trinh

Gia thư hợp ký của Nguyễn Hữu Đạo

Gia truyền bí thư của Nguyễn Hoành
Gia truyền đậu chẩn tập của Nguyễn Đình Sỹ 

Gia truyền tập yếu y thư của Nguyễn Quang Tuân (1802)

Hành giản trân nhu của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Hiệu phỏng tân phương của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Hoạt nhân bị yếu của Ngô Tuấn Di (1809)

Hoạt nhân toát yếu của Hoàng Đôn Hoà (1574)

Hoạt nhân toát yếu tăng bổ của Trịnh Đôn Phác (thế kỷ 18)

Hộ nhi phương pháp tổng lục của Nguyễn Thế Lịch

Hồng nghĩa giác tu y thư của Tuệ Tĩnh

Huyền tẫn phát vi của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Khôn hoá thái chân của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Kim ngọc quyến của Nguyễn Quang Tuân

Kinh nghiệm lương phương của Nguyễn Hoành

La Khê dược phương của Nguyễn Quang Tuân (1792)

Lạc sinh tâm đắc của Hoàng Sướng (1835)

Liệu dịch phương pháp toàn tập của Nguyễn Thế Lịch (1814)

Lĩnh Nam bản thảo của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Lý âm phương pháp tổng lục của Nguyễn Thế Lịch (1814)

Ma chẩn chuẩn thằng của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Mạch học đại yếu của Trần Hải Yến

Mộng trung giác đậu của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Nam bang thảo mộc của Trần trọng Bích, Trần Nguyệt Phương (1858)

Nam dược của Nguyễn Hoành (1800)

Nam dược bộ của Nguyễn An Cư

Nam dược danh vật bị khảo của Đặng Văn Phú

Nam dược khảo biện của Võ Doãn Nghi

Nam dược quốc âm tập nghiệm của Nguyễn Quang Lương (1800)

Nam dược quốc ngữ phú của Tuệ Tĩnh

Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh

Nam Dương tập yếu của Nguyễn Trọng (1802)

Nam thiên đức bảo toàn thư của Lê Trác Như (1811)

Nam thiên đức bảo toàn thư của Lê Đức Huệ (1854) bổ sung phần dược tính

Ngoại cảm thông trị của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Ngư tiều vấn đáp y thuật của Nguyễn Đình Chiểu (1867)

Nhãn khoa yếu lục của Lê Đức Vong (1637)

Nhân thân tòng trị phú của Trịnh Đình Ngoan

Nhật dụng thực vật loại biên của Trần Ngự Y

Nội kinh Hoàng Đế (dịch) của Nguyễn An Nhân (1953)

Nội kinh yếu chỉ của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông (1770)

Nữ công thắng lãm của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông (1784)

Phổ tế nghiệm phương của Phùng Văn Đống, Phùng Văn Côn

Phụ đạo xán nhiên của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Phụ nhân, Tiểu nhi khoa của Trần Ngô Thiêm

Phùng thị gia truyền bí thư của Phùng Văn Đống, Phùng Văn Côn

Quỳ viên gia học của Hoàng Nguyên Cát (thế kỷ XIII)

Tạ thị chuẩn đích y ước của Tạ Chất Phác

Tạo thảo lương mô của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Tâm đắc thần phương của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Tâm diễn mạch quyết của Ngô Lâm Đáp (1762) 

Tâm truyền bí chỉ của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông                    

Tân chế kỳ nghiệm của Phùng Thời Tố (1789)

Thạch nha kính của Dương Khải (1883)

Thai sản điều lý phương pháp của Nguyễn Thế Lịch

Thai tiền điều lý phương pháp của Nguyễn Thế Lịch (1977)

Thập tam phương gia giảm của Tuệ Tĩnh

Thập tam thiên gia giảm của Nguyễn Huấn (bổ sung)

Thập tam thiên quốc ngữ ca của Trần Văn Nghĩa

Thực vật kỳ anh của Trần Duy Duệ (1697)

Tiên Phù Đặng gia y trị toát yếu của Đặng Văn Đính, Đặng Văn Xuyến (1706)

Tiểu nhi đậu chứng của Trần Ngô Thiêm

Tiểu nhi khoa của Nguyễn Thế Lịch (1772)

Toàn thuật vạn niên chi khí tập của Đặng Xuân Bảng

Tổng toàn y tập toàn thư của Lê Đức Am (1854)

Trạch viên môn truyền tập yếu y thư  của Nguyễn Huấn (1802)

Trung Việt dược tính hợp biên của Đinh Nho Chấn (1915)

Trực giải chỉ nam dược tính phú của Tuệ Tĩnh

Tứ duy tập của Đỗ Thế Hổ (1910)

Tứ khoá thần phương của Nguyễn Trọng

Tự dục phụ nhân của Nguyễn Địch

Vạn cổ khai quyền mông lý tập của Đỗ Quang

Vạn phương tập nghiệm của Ngô Lâm Đáp (bổ sung)

Vạn phương tập nghiệm của Ngô Tĩnh (1544)

Văn sách mạch lý của Đỗ Văn Hồng (1923)

Văn sách y lý vấn đáp Bài thi thầy thuốc thời Hu Lê của Trần Đình Nhâm (Thế kỷ XIII)

Vân Khê bản thảo của Nguyễn Địch

Vân Khê y lý yếu lục của Nguyễn Địch (1883)

Vận khí bí điển của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông (1766)

Vệ sinh chi yếu = Luyện nhân hoá của Trần Văn Mộ (1805)

Vệ sinh mạch quyết của Hồng Cẩm cư sĩ họ Bùi (1782) do Bùi Thúc Trinh sao lại.

Vệ sinh yếu chỉ của Bùi Thúc Trinh (1890)

Vệ sinh yếu quyết của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Việt Nam dược học của Phó Đức Thành (1939)

Xuân Đình kinh trị chư chứng của Lê Kinh Hạp.

Y dương án – Y âm án của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Y gia quan niệm của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Y hải cầu nguyên của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Y học giản yếu của Đào Thị

Y học nghiệm phương của Phùng Văn Đồng, Phùng Văn Côn

Y học nhập môn ca của Trịnh Đình Ngoan (thế kỷ XIII)

Y học thuyết nghi của Bùi Thúc Trinh (1921)

Y học tùng thư của Nguyễn An Nhân (1946)

Y học toát yếu của Đào Thị

Y học toản yếu của Lê Văn Ngữ ( 1923 )

Y học yếu giải của Chu Doãn Văn thừa kế Chu Văn An ( 1465 )

Y lý tinh thông của Nguyễn Hữu Đạo (1774)

Y nang bí thuật của Trần Hải Yến (1745)

Y phương ca quát  của Trần Ngô Thiêm (1747)

Y phương hải hội của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Y phương tụ trân của Nguyễn Văn Cầu

Y thư diễn ca (về nhãn khoa) của Nguyễn Văn Đào

Y thư hợp soạn các bộ gia truyền của Nguyễn Hữu Đạo

Y thư lược sao của Vũ Đình Phú (1906)

Y trung quan kiện của Lê Hữu Trác, Hải thượng Lãn Ông

Y truyền chỉ yếu của Trần Khởi Giao (1720)

Y truyền chỉ yếu tập của Trần Hải Yến

450 cây thuốc của Phó Đức Thành (1965)

53 bài thuốc của Lê Minh Xuân

 (Theo sơ thảo lịch sử y học cổ truyền Việt Nam – lương y: 

Lê Trần Đức – nhà xuất bản y học )


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan