Đài truyền hình nhân dân: Thọ Xuân đường nơi gìn giữ tinh hoa truyền thống y học dân tộc.