Phỏng vấn Lương y Giang về bệnh Viêm Xoang trong chương trình Tư vấn sức khỏe mỗi ngày