Phỏng vấn Lương y Phùng Tuấn Giang về tác dụng Lá Sen trong chương trình Tư vấn sức khỏe mỗi ngày