Phỏng vấn Tiến sĩ Lương y Phùng Tuấn Giang về Nam y Nam dược trên VOV - Đài tiếng nói Việt Nam